Manuel je viac ako len káva
Ochutnali ste naše špeciality?

Napíšte nám

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp.
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Spoločnosť FUTURO s.r.o, Brežný riadok 208/26 058 01 Poprad, Prevádzka: Manuel Caffe Tatry, Horný Smokovec 20, 062 01 Vysoké Tatry (ďalej len „spoločnosť“) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:
• Prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov
• Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
• Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.
• Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
• Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
• Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb a s nimi súvisiace doplnkové služby, odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.
Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:
• Predaj tovarov a služieb
• Marketingovými aktivitami.
• Fotografickými a mediálnymi záznamami
Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú upravené v ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na FUTURO s.r.o, Brežný riadok 208/26 058 01 Poprad, Prevádzka: Manuel Caffe Tatry, Horný Smokovec 20, 062 01 Vysoké Tatry


Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

I. Správca údajov
FUTURO s.r.o., Brežný riadok 208/26, 058 01 Poprad
Prevádzka: Manuel Caffe Tatry, Horný Smokovec 20, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 50557441
tel: 0940 172 179
e-mail: manuelcaffetatry.sk
Zodpovedná osoba za ochranu OÚ: konateľ
(ďalej ako: „Spoločnosť” .”)

Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila túto Príručku o ochrane údajov (ďalej len Príručka), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe.
Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 z (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).
Táto Príručka poskytuje všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb.. Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v tejto Príručke ešte pred daným procesom spravovania údajov.
Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností. Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov.
Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.
Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.
2. Definície
Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty - a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.
Špeciálne citlivé údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.
Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;
Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov;
Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;
Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútov vhodných na identifikáciu
Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;
Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;
Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;
Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania;
Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;
Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;
Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov - vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;
Sprostredkovateľ: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.


3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov
Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií
3.1.1. Prihlasovacie súbory
Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie za zašlú informácie prostredníctvom
príslušného internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server
našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných
prihlasovacích súboroch. Pritom uložené údajové záznamy obsahujú nasledovné údaje,
ktoré sa uložia až po automatické vymazanie: Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej
stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z
ktorého ste sa dostali na naše webové stránky), prenášané množstvo údajov, doba
nabíjania, a tiež produkt a informácie o verzii aktuálne použitého prehliadača a tiež meno
vášho poskytovateľa prístupu.
Právnym základom spracovania IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš
oprávnený záujem vyplýva
• zo zabezpečenia hladkého vytvorenia pripojenia,
• zabezpečenia komfortného využitia našej webovej stránky/aplikácie,
• vyhodnotenia systémovej bezpečnosti a stability.
Bezprostredný spätný logický záver týkajúci sa vašej identity nie je podľa informácií možný
a nebude ani nami vyvodený. Údaje sa uložia a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa
automaticky vymažú. Štandardné doby na vymazanie sa orientujú podľa kritéria
nevyhnutnosti.


3.2. Odôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy
3.2.1. Spracovanie údajov pri uzatvorení zmluvy
Ak sa zaregistrujete na webovej stránke/alebo uzavriete s nami zmluvu, spracujeme údaje potrebné na uzatvorenie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy
s vami. K tomu patria:
• Meno, priezvisko
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo


Právnym základom k tomu je článok 6 odsek 1 písmeno a) a b) GDPR, t.j. poskytnete nám
údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napríklad vedenie vášho zákazníckeho
účtu/užívateľského účtu, realizácie kúpnej zmluvy, doručenie produktov) medzi vami a nami.
Na spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade kúpy prostredníctvom našich webových
stránok/aplikácií sme okrem toho z dôvodu zákonných normatívov zaviazaní k zaslaniu
elektronického potvrdenia objednávky (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR).
V prípade, že vaše údaje nepoužívame na reklamné účely, uchovávame údaje zhromaždené
na realizáciu zmluvy počas trvania zmluvy, ako aj do skončenia platnosti zákonných alebo
potenciálnych zmluvných práv zo záruky a práv na záruku. Po uplynutí tejto lehoty
uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového
práva počas lehôt stanovených zákonom. Za toto obdobie budú údaje opätovne spracované
v prípade preskúmania finančnou správou.

3.2.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom
Údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, sa môžu použiť na overenie, či existuje
atypický proces objednávania (napríklad simultánne objednanie veľkého množstva tovaru na
rovnakú adresu pomocou rôznych zákazníckych účtov). V zásade existuje oprávnený záujem
na vykonanie takéhoto preskúmania, aby sa zabránilo zneužívajúcim objednávkam
a trestným činom.
Právnym základom spracovania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
III.4. Údaje o návštevnosti webových stránok
III.4.1.. Referencie a linky
Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná. Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.
III.4.2. Analytické nástroje, cookies
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.
III.4.3. Remarketingové kódy
Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.


III.5. Kontakt

Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. manuelcaffetatry.sk
Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po
4. Bezpečnosť údajov
IV. 1. Systém SSL
Spoločnosť používa na svojich stránkach SSL šifrovanie pre rezervácie on-line. Všetky informácie, ktoré subjekt údajov zdieľa so Spoločnosťou sa musia automaticky šifrovať a musia byť chránené pri prenose po sieti. Keď náš server dostane informácie odkóduje sa použitím individuálneho súkromného kľúča. SSL umožňuje prehliadaču pripojiť sa na webovú stránku a vytvoriť bezpečný komunikačný kanál transparentným spôsobom. SSL je najširšie využívaným a najúspešnejším šifrovacím systémom. Aby subjekty údajov mohli používať systém, potrebujú jednoducho overiť kompatibilitu svojich prehliadačov.
IV. 2. Ostatné činnosti súvisiace s bezpečnosťou
Spoločnosť musí zabezpečiť transparentnosť kontroly a určiť ako a ktoré osobné údaje sa prenášajú použitím prístroja na prenos údajov, kto a kedy vkladá ktoré údaje do systému a musia tiež zabezpečiť, aby sa systém mohol v prípade chyby obnoviť. Sú generované správy o chybách, ku ktorým došlo v priebehu automatického spracovania.
Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám. Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu, poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov.
5. Prenos údajov
Spoločnosť má právo prenášať osobné údaje poskytnuté aj na obchodných partnerov. Tieto subjekty musia spravovať poskytnuté údaje spôsobom definovaným v tejto Príručke. Takýto prenos informácií sa môže uskutočniť, ak subjekty údajov boli riadne vopred informované pred poskytnutím služby
Za účelom overenia zákonnosti prenosu údajov a informovania subjektov údajov, musí Spoločnosť uchovávať zmluvu o prenose údajov obsahujúci čas prenosu spravovaných osobných údajov, právny základ a adresáta prenosu údajov, ako aj definovanie rozsahu prenášaných osobných údajov a všetky údaje stanovené zákonom predpisujúcim spravovanie údajov.
Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať spravované osobné údaje bez špecifického súhlasu subjektu údajov kompetentným úradom a súdom v prípadoch stanovených zákonom na požiadanie týchto úradov a súdov.

6. Spracovateľ a sprostredkovateľ OÚ
Môžete požiadať o špecifický zoznam spracovateľov sprostredkovateľ OÚ zaslaním e-mailu na : manuelcaffetatry.sk , alebo kontaktovaním zamestnanca Spoločnosti zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom ich kontaktov uvedených v Článku I. Spoločnosť musí vybaviť takéto žiadosti písomnou formou do 30 (tridsiatich) dní.

7. Práva a opravné prostriedky
VII.1. Poskytovanie informácií
Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo priamo Spoločnosti, musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov; a (v prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov. Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identické údaje, a za poplatok za všetky dodatočné požiadavky.
Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.

VII.2. Opravy
Ak sú osobné údaje nesprávne a Spoločnosť má k dispozícii správne údaje, musí takéto údaje opraviť.
Spoločnosť musí o oprave informovať subjekt údajov, ako aj strany, ktoré potenciálne mohli dostať údaje od Spoločnosti pre účely spravovania údajov. Takéto oznámenie sa nemusí robiť, ak nie sú porušené oprávnené záujmy subjektu údajov v zmysle účelu spravovania údajov.
Opravy na požiadanie, lehota na administráciu a podanie opravného prostriedku sa riadia Článkom VII.1.
VII.3. Vymazanie a blokovanie, námietka
Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa riadia ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na základe požiadaviek zaslaných na manuelcaffetatry.sk
VII.4. Odškodnenie a poplatok za ujmu
Ak Spoločnosť spôsobí škodu protiprávnym spracúvaním údajov dotyčnej osoby alebo porušením požiadaviek ochrany osobných údajov, alebo poruší právo dotyčnej osoby na súkromie, od Spoločnosti je možné požadovať poplatok za ujmu.
Správca údajov je zbavený zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škodu alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie spôsobili neodvrátiteľné dôvody mimo rozsahu spracúvania údajov.
Spoločnosť je tiež zodpovedná za všetky škody subjektu údajov spôsobené spracovateľmi údajov, Spoločnosť je povinná uhradiť dotyčnej osobe aj poplatok za ujmu, v prípade porušenia práva na súkromie, spôsobené spracovateľom údajov. Spoločnosť je zbavená tejto zodpovednosti a zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škoda alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie bolo spôsobené neodvrátiteľným dôvodom silou mimo rozsah spravovania údajov. Škoda nemôže byť kompenzovaná a nie je možné požadovať poplatok za ujmu, ak bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.
VIII. Súhlas so spracovaním OU v informačných systémoch a poučenie dotknutej osoby
Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí v zmysle v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov,aby prevádzkovateľ spracoval v informačných systémoch a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu 5 rokov, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Prevádzkovateľ pred ukončením uvedeného termínu na vymazanie spracovávania osobných údajov môže požiadať objednávateľa o súhlas na prolongáciu o ďalších 5 rokov.
8. Informačný systém rezervácie a evidencia klientov
Účel spracovávania osobných údajov:
• Predaj služieb, tovaru, vyhotovenie platobných dokladov.
• Poskytovanie zliav, bonusov vracajúcim sa klientom prevádzkovateľa.
Objednávateľ zrealizovaním objednávky dáva Prevádzkovateľovi doleuvedený Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
• Predaj tovarov a služieb
• Marketingovými aktivitami.
• Fotografickými a mediálnymi záznamami
V súlade s uvedenými ustanoveniami o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, všetkých údajov, ktoré som uviedol(a) v rámci registrácie prevádzkovateľom
9. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania.
V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona, na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.
Zákazník ako dotknutá osoba má právo:
• Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
• Právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom v zmysle ust. § 21 Zákona
• Právo na opravu osobných údajov
• Právo na vymazanie osobných údajov
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
• Právo na prenos svojich osobných údajov
• Právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú
• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Zákonom a/alebo Nariadením
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:
Zákazník ako dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailovej správy na adresu
Osobné údaje nebudú zverejňované. Dotknutá osoba bola informovaná o všetkých zákonom stanovených informáciách v zmysle § 19 Zákona
Spracovateľské operácie s osobnými údajmi:
Osobné údaje sa nebudú zverejňovať, a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené: poskytovateľovi IT servisu, prepravnej (kuriérskej) spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a štátnym kontrolným orgánom.
V prípade, že klient prestane súhlasiť so spracúvaním osobných údajov, môže požiadať prevádzkovateľa o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa jeho osobné údaje zlikvidujú, resp. vymažú do 30 dní od zaslania písomnej žiadosti na mail: manuelcaffetatry.sk, resp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
Na základe písomnej žiadosti môže klient vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
10. Účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s používaním internetovej služby a mobilnej aplikácie a právny základ pre spracovanie osobných údajov. 
1. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej službe na nákup tovaru a služieb a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 
2. Na účely spracovania online platieb za objednané produkty prostredníctvom internetovej služby a mobilnej aplikácie (článok 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR). 
3. Na účely marketingu produktov a služieb a správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
4. Na prevádzkovanie sociálnych sietí (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
5. Na štatistické účely (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
6. Na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v ochrane jeho práv.
7. Na účely plnenia povinností uložených Správcom a Spracovateľom osobných údajov zákonom, napr. zákonom o účtovníctve, daňovým zákonom (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
8. Na účely vybavovania dopytov a sťažností (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Bod: 1. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej službe na nákup tovaru a služieb.
Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi podporné služby v oblasti podnikania (napr. špecializované služby súvisiace s realizáciou zadanej objednávky), poskytovatelia právnych a poradenských služieb a podpora Správcu pri vymáhaní splatných pohľadávok (najmä právne a daňové kancelárie, inkasné spoločnosti) a subjekty oprávnené podľa zákona.
Používanie webovej stránky (vrátane zadávania objednávok, prezentácie ponuky) si nevyžaduje vytvorenie používateľského konta. Zákazník môže využiť možnosť zadania objednávky bez toho, aby si predtým vytvoril konto na internetovej službe. Správca zhromažďuje údaje používateľov v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej služby alebo mobilnej aplikácie, ako aj informácie o ich aktivite v internetovej službe.
Správca spracúva osobné údaje všetkých osôb využívajúcich Internetovú službu (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií) a tiež zaznamenáva činnosť zákazníkov na Internetovej službe v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program, ktorý slúži na ukladanie chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a činnostiach súvisiacich s informačným systémom používaným na poskytovanie služieb správcom). Informácie zhromaždené v protokoloch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Správca spracúva tieto údaje aj na technické a administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti informačného systému a jeho správy, ako aj na analytické a štatistické účely.
Na používanie funkcií internetových služieb je potrebné poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie týchto údajov znemožňuje používanie internetovej służby, napr. na uzavretie a plnenie zmluvy.
Spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej zákazníkom alebo partnerom Reštaurácia alebo na vykonanie úkonov na žiadosť týchto osôb pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak nám svoje údaje neposkytnete, nebudeme môcť vašu objednávku spracovať.
Vaše osobné údaje poskytnuté v procese objednávania budú spracúvané po dobu 14 dní odo dňa dokončenia objednávky a potom až do uplynutia premlčacej lehoty na reklamácie, ktorá sa počíta odo dňa vybavenia objednávky. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje spracúvajú len vtedy, ak to bude vyžadovať zákon, a v takom rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po uplynutí obdobia spracovania sa údaje nenávratne vymažú alebo anonymizujú.

Bod: 2. Na účely marketingu produktov a služieb.
Zákazník musí poskytnúť samostatný, výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely. Jeho súhlas je dobrovoľný a nemá vplyv na plnenie objednávky alebo používanie internetovú službu.
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov Internetové služby na účely vykonávania marketingových činností, ktoré môžu zahŕňať:
a. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý je prispôsobený jeho preferenciám (kontextová reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcie „Push“; b. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý je prispôsobený jeho preferenciám (behaviorálna reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcie „Push“; c. zasielanie e-mailových oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba zasielania informačných bulletinov); d. zasielanie SMS oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba zasielania informačných bulletinov).
Na vykonávanie marketingových aktivít správca a Procesor v niektorých prípadoch používa profilovanie. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov správca a Procesor vyhodnocuje vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb s cieľom analyzovať ich správanie, vytvoriť prognózu do budúcnosti alebo ich vyzvať, aby opäť používali produkty a služby.
Bod: a) Kontextová reklama
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov na marketingové účely v súvislosti so zacielením kontextovej reklamy (t. j. reklamy, ktorá zodpovedá preferenciám zákazníka) na zákazníkov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel sa uskutočňuje v súvislosti s uplatňovaním oprávneného záujmu správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) spočívajúceho v propagácii svojej značky.
Bod: b) Behaviorálna reklama
Správca alebo spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) spracúvajú osobné údaje zákazníkov vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií na marketingové účely v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na zákazníkov (t. j. reklamy prispôsobenej preferenciám zákazníka). Spracovanie osobných údajov na tento účel zahŕňa aj profilovanie zákazníkov.
Bod: c) Informačný bulletin
Správca poskytuje službu zasielania informačných bulletinov osobám, ktoré na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie údajov je potrebné na poskytovanie služby zasielania informačných bulletinov a keď sa údaje neposkytnú, informačné bulletiny nebude možné zasielať.
Bod: d) Priamy marketing
Osobné údaje zákazníka môže správca použiť aj na to, aby naňho nasmeroval marketingový obsah prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. e-mailom, MMS/SMS. Takéto kroky správca vykoná len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí. Vyjadrený súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré správca vykonal pred jeho odvolaním.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely marketingu produktov a služieb sa budú spracovávať až do odvolania súhlasu.
Bod: 4. Sociálne médiá
Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi služby, napr. e-mail, hosting, správcovia sociálnych sietí atď.
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov, ktorí navštívia profily správcu na sociálnych sieťach (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tieto údaje sa spracúvajú len v súvislosti so správou profilu vrátane informovania zákazníkov o činnosti správcu a propagácie rôznych typov podujatí, služieb a produktov. Právnym základom spracúvania osobných údajov správcom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý spočíva v propagácii jeho značky a udržiavaní vzťahov so zákazníkmi.
Pridávanie príspevkov a iné aktivity na sociálnych sieťach sú dobrovoľné a správca nezodpovedá za zverejnené príspevky.
Vaše osobné údaje poskytnuté na sociálnych médiách sa budú spracúvať až do vymazania daného príspevku alebo do požiadania o jeho vymazanie.
Bod: 5. štatistické účely
Právnym základom spracúvania spočívajúceho vo vykonávaní analýz činnosti Používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšenia funkcií a poskytovaných služieb, je v tomto prípade súhlas vyjadrený prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Vaše osobné údaje uchovávané na štatistické účely sa budú spracúvať do odvolania súhlasu alebo do doby, kým nebude existovať oprávnený záujem Správcu, najdlhšie však po dobu 5 rokov.
Bod: 6 Na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu spočívajúci v ochrane jeho práv.
Právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu spočívajúci v ochrane jeho práv.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely ochrany práv Správcu budú spracúvané do uplynutia lehoty súvisiacej s uplatnením nároku podľa zákona.
Bod: 7. Na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa a Spracovateľa osobných údajov, ktoré mu ukladajú právne predpisy, napr. zákon o účtovníctve, daňové zákony.
Vaše osobné údaje, ktoré sú uchovávané za účelom plnenia povinností uložených Prevádzkovateľom a Spracovateľom osobných údajov zákonom, budú spracúvané po dobu, v ktorej zákon vyžaduje uchovávanie dokumentácie a plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
Bod: 8. Na účely vybavovania otázok a sťažností.
Právnym základom spracúvania uvedených údajov je náš oprávnený záujem na možnosti vzniku a uplatnenia nárokov alebo obrany proti takýmto nárokom.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely vybavovania dopytov a sťažností budú spracúvané po dobu stanovenú zákonom.

Súbory cookie a podobné technológie
Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi služby, napr. e-mail, hosting atď.
Súbory cookie sú malé textové súbory nainštalované v zariadení zákazníka, ktorý si prezerá Internetové služby. Súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky - napr. zapamätaním si návštev zákazníka v Internetovej službe a činností, ktoré vykonal.
Správca informuje, že súbory cookie sú neškodné pre počítač alebo iné zariadenie zákazníka a jeho údaje. Správca tiež informuje, že je možné nakonfigurovať webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu tak, aby neumožňovali ukladanie súborov cookie do počítača alebo iného zariadenia zákazníka.
Predtým, ako sa zákazník rozhodne zmeniť predvolené nastavenia prehliadača, by však mal mať na pamäti, že mnohé súbory cookie zvyšujú pohodlie pri používaní Internetové služby. Zakázanie súborov cookie môže ovplyvniť vzhľad aj fungovanie Internetovej služby.
Správca informuje, že súbory cookie je možné aj vymazať po skončení danej relácie počas používania Internetovej služby.
Informácie obsiahnuté v systémových protokoloch v súvislosti so všeobecnými zásadami vytvárania spojení na internete využíva hostingová spoločnosť prevádzkujúca Internetové Služby len na technické a štatistické účely.
Súbory cookie služieb a podobné technológie
Správca používa tzv. súbory cookie služieb a podobné technológie (lokálne úložisko) predovšetkým na dodávanie elektronicky poskytovaných služieb zákazníkovi a na zlepšenie kvality týchto služieb. Správca a iné subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické služby, preto používajú súbory cookie ukladaním informácií alebo využívaním prístupu k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).
Súbory cookie používané na tento účel zahŕňajú: • súbory cookie s údajmi zadanými zákazníkom (ID relácie) počas trvania relácie (súbory cookie s údajmi o vstupe používateľa); • overovacie súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie počas trvania relácie (overovacie súbory cookie); • súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania (bezpečnostné súbory cookie zamerané na používateľa) • súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača (napr. súbory cookie prehrávača flash player) počas trvania relácie (súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača); • trvalé súbory cookie používané na prispôsobenie rozhrania zákazníka počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania) -; • súbory cookie používané na monitorovanie návštevnosti webových stránok, t. j. na analýzu údajov
Súbory cookie používané na marketingové účely
Spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) na žiadosť správcu údajov používajú súbory cookie na marketingové účely, a to aj v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na zákazníkov.
Technológia Push
Správca používa tzv. technológiu Push, ktorá umožňuje zasielať zákazníkovi oznámenia, a to aj v súvislosti so smerovaním reklamy na zákazníka. Na tento účel správca ukladá informácie alebo získava prístup k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).
Používanie súborov cookie na zhromažďovanie údajov prostredníctvom nich vrátane prístupu k údajom uloženým v zariadení zákazníka si vyžaduje súhlas zákazníka. V rámci Internetovej služby sa takýto súhlas získava prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas sa nevyžaduje v prípade nevyhnutných súborov cookie, t. j. súborov cookie potrebných na riadne poskytovanie telekomunikačných služieb (vrátane prenosu údajov na zobrazenie obsahu).
Okrem súhlasu s inštaláciou súborov cookie prostredníctvom bannera so súbormi cookie by mal zákazník zachovať príslušné nastavenia prehliadača, ktoré umožňujú ukladanie súborov cookie z webovej lokality v koncovom zariadení zákazníka. Po zobrazení banneru môže Zákazník svoj súhlas odvolať kliknutím na tlačidlo "spravovať súbory cookie". Potom by mal posunúť posuvník nachádzajúci sa vedľa vybranej kategórie súborov cookie a stlačiť tlačidlo "Uložiť". Súhlas s používaním súborov cookie môžete odvolať aj prostredníctvom nastavení prehliadača.
Podrobné informácie nájdete na stránke:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d
11. Rôzne ustanovenia
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany upovedomí.
Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami.
Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc Úrad pre ochranu osobných údajov.
Posledná aktualizácia: 09. 02 .2023.